Een Creabitat-locatie

100 ha nieuwe natuur 

75 ha regeneratieve landbouw e

•25 ha gemeenschap (wonen en gedeelde voorzieningen)

 

 

Duurzaam; natuur-inclusief en natuur-herstellend;

Toekomstbestendig; modulair, flexibel, klimaat adaptief;

Inclusief; divers, ruimte voor verschil; 

Lerend; experimenteren, iteratief ontwikkelen;

Lokaal; elke Creabitat locatie is uniek.  

 

  • Regeneratieve Landbouw & Voedend landschap

Ongeveer 75 hectare is bestemd voor de productie van voedsel. Tientallen soorten groenten, fruit, kruiden, mogelijk zuivel en vlees komen duurzaam tot stand. Ook kunnen er gewassen voor biobased (bouw)materialen groeien. Door het regeneratieve karakter van de productie gaat de kwaliteit van het bodem- en watersysteem erop vooruit. 

Een aantal boeren wordt betaald door de gemeenschap en is verantwoordelijkheid voor de productie van voedsel. De oogst wordt verdeeld onder de bewoners. Wanneer er meer opbrengst is, dan wordt een deel van de oogst verkocht.

Daarnaast willen we bekijken hoe de realisatie van een Creabitat kan bijdragen aan de huidige problematieken in de landbouw m.b.t. wetgeving, een kans kan zijn voor stoppende bedrijven en de daarmee vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en hoe een Creabitat een oplossing voor deze ondernemers kan zijn. 

 

  • Duurzaam wonen

Bewoners zijn met elkaar zowel technisch als gevoeld eigenaar van alles dat er samen ontwikkeld is en nog gaat worden. Zo’n 'leefcoöperatie' kan landen op grond die bijvoorbeeld langjarig gepacht is van een aantal (gestopte) boeren, maar kan ook aangekocht zijn. Er wordt gewoond in Creabitat, een basisvoorwaarde voor gemeenschapsvorming. De huizen staan in clusters van 10 tot 150 eenheden. Ze variëren in grootte van 50 tot 150 vierkante meter. Je kunt hier je hele wooncarrière blijven wonen. Voor iedere fase is er passend onderdak. 

 

  • Natuur 

100 hectare van de locatie is bestemd voor (nieuwe) natuur. De verantwoordelijkheid voor het beheer van de natuur ligt in handen van professionals van binnen en buiten de gemeenschap. De boeren kunnen vee in delen van de natuur laten grazen en wroeten. In de meer kwetsbare gebieden wordt hoogwaardiger natuur ontwikkeld en beheerd. Ook dit draagt bij aan zowel het herstel van de biodiversiteit, als het bodem- en watersysteem. Het (oorspronkelijke) (grond)watersysteem, de ontginningsstructuren en de aanwezigheid van of potentie voor zeldzame dieren en planten zijn daarin mede-sturend.

 

  • Bodem/Water

 Het regionale bodem- en watersysteem is een belangrijk sturend element voor een Creabitat. Bij de keuze waar een Creabitat zich kan ontwikkelen, spelen de huidige en gewenste (kwaliteit van de) bodem, het grondwater en het oppervlaktewater een sleutelrol. Hierbij betrekken we al vroegtijdig zowel de hydrologische en ecologische zaken (b.v. kwel/infiltratie, waterkwaliteit, topografie, biologie) als meer beleidsmatige onderwerpen (als ligging t.o.v. Natura 2000, natte natuurparels, waterberging, wateropgave). 

 

  • Klimaat / energie

Alle woningen zijn off-grid (geen riool), zijn idealiter opgetrokken uit hout en ander biobased materiaal en bovenal energie neutraal (of liever nog: energie positief!). Bekeken wordt hoe zo min mogelijk stikstof kan worden geproduceerd tijdens de realisatie en gedurende de tijd zoveel mogelijk Co2 kan worden vastgelegd/opgeslagen. 

 

  • Mobiliteit 

Een Creabitat is zo ingericht dat je zoveel mogelijk in beweging blijft, uitgenodigd wordt om te lopen en te fietsen. Dit vergroot ook de kans op ‘toevallige’ ontmoetingen wat de onderlinge verbinding versterkt. Een innovatief platform met elektrisch deelvervoer stimuleert het gedeeld autobezit. Binnen dit proces willen we ons verdiepen in de mogelijkheden die hier reeds toe zijn. Lokaal kan bekeken worden welke vorm van deelvervoer past bij hun Creabitat.

 

  • Organisatie/ Governance

Bedrijfsmatig is elke Creabitat-casus altijd gesloten. Zowel de ontwikkel- en exploitatiekosten van onder meer wonen, natuur, voedselproductie, (deel)mobiliteit en energieproductie worden gedeeld, als alle sociale en maatschappelijke opbrengsten. De leden delen de kosten van onderdak, voedselproductie, het beheer van natuur, het overige landschap en alles wat zorgt voor een gezonde gemeenschap. Je kunt daarbij (op termijn) denken aan een plek voor onderwijs, werk, cultuur, verwerken van de oogst of (het verlenen van) zorg. Creabitat brengt pionierende en sociaal voelende mensen samen in één gebied. Dit biedt een impuls voor de leefbaarheid en zal ook buiten de 200 hectare bijdragen aan economisch en sociaal welzijn. 

Om de gemeenschap in een goede harmonie te laten samenleven is het van belang een duidelijke organisatiestructuur neer te zetten, waarbij de verantwoordelijkheden op de juiste plaats zijn belegd. Daarnaast is het belangrijk om direct vanaf de werving van deelnemers de juiste cultuur op te bouwen.

Creabitat werkt volgens het ‘pay it forward’ principe. De ontwikkeling van een locatie wordt bekostigd door de gehele gemeenschap. Alle mensen die er gaan wonen dragen bij aan de realisatie van het geheel én de proceskosten voor twee volgende locaties. Hiermee dient alleen het proces van de eerste locatie voorgefinancierd te worden, die 'revolverend' uit de eerste gerealiseerde locatie kan worden terugbetaald. De gerealiseerde locatie vóór die van jou, heeft jouw proceskosten reeds betaald om jou gedroomde plek mogelijk te maken!