Kenmerken Creabitat

Uiteraard heeft  iedere locatie altijd haar eigen ‘couleur locale’,  tegelijkertijd herken je Creabitat altijd aan een aantal  

vaste kenmerken: sociale, culturele, ecologische en economische dimensies worden geïntegreerd om vervolgens kleur te krijgen in de lokale context. 

1 Fundament; Bodem & Water

Het regionale bodem- en watersysteem is ‘het’ sturend element voor Creabitat; het belangrijkste. Bij de keuze waar Creabitat zich kan ontwikkelen spelen de (huidige en gewenste) kwaliteit van de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater een sleutelrol. Hierbij betrekken we al vroegtijdig zowel hydrologische en ecologische zaken (b.v. kwel/infiltratie, waterkwaliteit, topografie, biologie) als meer beleidsmatige onderwerpen (als ligging t.o.v. Natura 2000, natte natuurparels, waterberging, wateropgave).

2 Ontwerpprincipes

De twee overall ontwerpprincipes van Creabitat zijn:

  • Regeneratief
  • Gebiedsgericht

Met regeneratief richten we ons primair op die vitale domeinen waar urgent herstel nodig is om voor de komende 7 generaties waardevolle levensomstandigheden te creëren.

Gebiedsgericht omdat we lokaal aan oplossingen werken die bijdragen aan globale uitdagingen. 

3 Pijlers 

- Natuur

- Regeneratieve Landbouw (voedsel, biobased materials)

- Gemeenschap (wonen & gedeelde voorzieningen als voedsel, zorg, energie etcetera)

4 Domeinen 

Activiteiten binnen Creabitat dragen in de mix bij aan het herstel van de volgende domeinen; Ecologie, Cultuur, Sociaal en Economie. 

in een integraal ontwerp komen deze 4 domeinen optimaal tot hun recht.